Ο Δήμος Άργους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τα άρθρα 203 -207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και για την εκπλήρωση της αποστολής του, ανέθεσε την συμβουλευτική υποστήριξη για την εκπόνηση του επιχειρησιακού του προγράμματος στην MENTORING AE.

Ο Δήμος Άργους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τα άρθρα 203 -207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και για την εκπλήρωση της αποστολής του, ανέθεσε την συμβουλευτική υποστήριξη για την εκπόνηση του επιχειρησιακού του προγράμματος στην MENTORING AE.

Ο Δήμος Άργους, σε συνεργασία με την εταιρεία MENTORING AE, θα καταρτίσει ένα Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο:

α) Θα ανταποκρίνεται στα κριτήρια της Πολιτείας αλλά και

β) Θα αποτελεί το εργαλείο σχεδιασμού, ωρίμανσης, χρηματοδότησης και αποτελεσματικής υλοποίησης έργων και δράσεων με πολυετή ορίζοντα.

Η MENTORING AE διαθέτει την εμπειρία, την επιστημονική επάρκεια και την τεχνογνωσία στην κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων για τους Ο.Τ.Α., η οποία στηρίζεται αφενός στην θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού και αφ΄ ετέρου στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης των δημόσιων οργανισμών.