Η  MENTORING ΑΕ ανέλαβε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γ.Γ. Ενημέρωσης τη σύνταξη μελετών για επτά (7) δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

 

Στόχος του έργου είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός και η ωρίμανση των δράσεων με σκοπό την άμεση, λειτουργική και αποδοτική υλοποίησή τους με την έναρξη της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

 

Το έργο συνδυάζει μία σειρά μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυση στόχων και αναγκών των χρηστών των έργων, λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός κλπ.) ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται  στην έρευνα και καταγραφή αντίστοιχων εγχώριων και διεθνών καλών πρακτικών και επιτυχημένων μελετών περιπτώσεων (case studies) για ανάλογες δράσεις.