Η MENTORING A.E., στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διασφάλισης Διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων Συγχρηματοδοτουμένων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, θα αναλάβει την παροχή Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αφορούν:

α) την προσαρμογή της οργανωτικής και λειτουργικής δομής της ΕΛΕΠΑΠ στα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία,

β) την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, καθώς και

γ) τη δημιουργία των αναγκαίων εργαλείων για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου της ως δυνητικού Δικαιούχου την περίοδο 2007-2013.

Το Σύστημα θα αναπτυχθεί βάσει του Προτύπου ISO 9001:2000.