Η Mentoring ανέλαβε το έργο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λευκάδας», το οποίο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για την ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής και οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Δήμου. Σκοπός είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και της διαδικασίας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους Δημότες.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μελέτες Σκοπιμότητας / κόστους – οφέλους και ανάλυσης απαιτήσεων ωρίμανσης, με στόχο την ποσοτική τεκμηρίωση της προστιθέμενης αξίας που θα επιφέρει η υλοποίηση των έργων για την τοπική κοινωνία και η υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την έγκαιρη ωρίμανσή τους.

  • Εξειδικευμένα Σχέδια Διασφάλισης Ποιότητας, Αναγνώρισης και Διαχείρισης Κινδύνων και Αλλαγών, για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των δυνητικών κινδύνων και την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου αντιμετώπισης και διαχείρισης των αλλαγών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση έργων που παράγουν έσοδα.

Το πλέγμα των υπηρεσιών θα κατευθυνθεί σε ένα σύνολο 13 έργων, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που θα προσδώσουν αναπτυξιακό χαρακτήρα στην περιοχή και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.