ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Πράσινος τουρισμός

Ολοκληρώθηκε στις 31/3/2011  η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Πράσινος τουρισμός».

Η δράση στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 15.000€ και 400.000€. ενώ το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ορίζεται στο 40% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

Digi retail
Ολοκληρώθηκε στις 21/3/2011  η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail», με υψηλή συμμετοχή επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ελλάδα.

 

Η δράση αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβλήθηκαν συνολικά 4.450 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 195,88 εκατ. ευρώ, από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε 44.019 ευρώ. Η συνολικώς ζητηθείσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) που αντιστοιχεί στα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, ανέρχεται σε 114,56 εκατ. ευρώ.
 

Digi content

Ολοκληρώθηκε στις 28/1/2011  η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Digi content»,

Η δράση digi-content απευθύνεται στην βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών.

Η παρούσα δράση έχει σκοπό να εξασφαλίσει στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις: 1. Τις προϋποθέσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ψηφιοποίησης περιεχομένου και ηλεκτρονικής διάθεσης υλικού από πολλαπλά κανάλια, 2. τις συνθήκες δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών ευρυζωνικού περιεχομένου, τις δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης αναφορικά με το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

 

ΑΝΟΙΧΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, την προβολή των προϊόντων τους στο εξωτερικό και την υποστήριξη της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους εκτός συνόρων. Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος είναι 100 εκ. €. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα διαρκέσει από την 10η Μαρτίου 2011 έως την 14η Ιουνίου 2011.

 

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Η παρούσα δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία ευρηματική / πρωτότυπη ιδέα,  σε επιχειρηματική καινοτομία, Δεύτερος στόχος της δράσης αποτελεί η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ευρηματικών και πρωτότυπων ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, για τον πρώτο κύκλο υποβολής, είναι δυνατή από τις 15/7/2011 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2011.

 

Συνεργασία 2011

Η Πράξη υποστηρίζει τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, μέσα από την κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 68,32 εκ. €. Το ποσοστό της ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο και για κάθε είδος ενισχυόμενης δραστηριότητας. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 68,32 εκ. €. Η υποβολή των προτάσεων  είναι εφικτή έως και τις 11/07/2011.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Εναλλακτικός Τουρισμός

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» και προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε € 20.000.000,00. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 15.000€ και 400.000€. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Αναμένεται η οριστικοποίηση και η προκήρυξη του Προγράμματος.

 

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 300.000€ έως και 3.000.000€ για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και από 1.000.000€ έως και 5.000.000€ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιδότησης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία υλοποιείται η κάθε επένδυση Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα 50 εκ. €. Αναμένεται η οριστικοποίηση και η προκήρυξη του Προγράμματος.

 

 Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc, για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα 15 εκ. €. Το μέγιστο ύψος των προτάσεων (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) θα αντιστοιχεί σε ένα από τα δύο εναλλακτικά ύψη προϋπολογισμού, δηλαδή 2.500 € ή  5.000 €. Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου δε θα ξεπερνά το 70% του συνολικού π/ϋ και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις 3.500 €. Αναμένεται η οριστικοποίηση και η προκήρυξη του Προγράμματος.