Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης

Προκηρύχθηκε στις 18/01/2013 η δράση «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας», συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. €, η οποία εξειδικεύεται σε δύο υποδράσεις. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γυναικών ηλικίας 18-35 ετών και η δεύτερη την ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών ηλικίας 36 – 64 ετών με π/ϋ 20 εκ. € έκαστη. Το ποσοστό χρηματοδότησης για κάθε μία υποδράση ανέρχεται σε 100%.

Ωφελούμενες είναι οι γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών που είναι άνεργες, έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία, έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, απειλούνται από ανεργία, (π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας) ή που είναι αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας (6.591 Ευρώ ανά άτοµο και σε 13.842 Ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών).

Το πρόγραμμα καλύπτει λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία, κάλυψη ετήσιου μισθολογικού κόστους λόγω δημιουργίας θέσεων εργασίας, δαπάνες κατάρτισης του επιχειρηματία, δαπάνες καθοδήγησης του επιχειρηματία από συμβούλους κ.ά.

Καταληκτική ημερομηνία ήταν η 29/03/2013 και η διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 18 μήνες. Η Περιφέρεια Αττικής (όπως και οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) δεν είναι επιλέξιμες.

Για την προκήρυξη του προγράμματος πατήστε εδώ …

 

Ενίσχυση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Προκηρύχθηκε στις 14/1/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων το Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών, ύψους 456 εκ. ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ενισχύονται υφιστάμενες και νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
  2. Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Χρηματοδοτούνται δαπάνες για εξοπλισμό/ μηχανήματα, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, επαγγελματικά οχήματα, λογισμικό, προβολή – προώθηση, πιστοποιήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για τις νέες/ υπό σύσταση επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται επίσης λειτουργικές δαπάνες.

Το ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 40% έως 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (25% για λειτουργικές δαπάνες), ανάλογα με την Περιφέρεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται για τη μεταποίηση από 30.000 έως 300.000 ευρώ, για τον τουρισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ και για το εμπόριο και τις υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 10/5/2013.

Η Mentoring, με μακροχρόνια εμπειρία και υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο Πρόγραμμα κατά το παρελθόν, αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία και υποβολή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και την παρακολούθηση και διαχείρισή τους, σε περίπτωση έγκρισης, μέχρι την ολοκλήρωση και οριστική αποπληρωμή τους.

 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

Στόχος της δράσης είναι η επιδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα αναληφθούν από άνεργες γυναίκες. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 20.000.000 ευρώ και αφορά 1.500 άνεργες.

Συγκεκριμένα, ωφελούμενες θα είναι άνεργες νέες από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και έχουν την ιδιότητα της ανέργου ή είναι εγγεγραμμένες στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία (2010-2012), στις πολύτεκνες γυναίκες, στις επαπειλούμενες από τον κίνδυνο της ανεργίας γυναίκες και στις γυναίκες που υπάγονται στην ειδική κατηγορία των ΑμEΑ.

Η δράση προβλέπει την επιχορήγηση ανέργων γυναικών για την ίδρυση νέας επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’’ κύκλος)

H δράση, που σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, στοχεύει δράσης στην επιδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών.

Το ύψος του προϋπολογισμού της φθάνει τα 60.000.000 ευρώ, και προβλέπεται να ωφεληθούν 1.600 άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα για το 2013 περιλαμβάνει επιχορήγηση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης.