ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Προδημοσιεύτηκε δράση για επιχειρήσεις των κλάδων της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Οι Δικαιούχοι μπορεί να είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν την ανακαίνιση ή και τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μιας επιχείρησης, την προβολή και την προώθηση των υπηρεσιών ή των προϊόντων τους. Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 40 έως και 60% ανάλογα με την Περιφέρεια που εδρεύουν και το μέγεθος της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ… 

Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών

Ολοκληρώθηκε στις 20/03/2012 η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών”.

Το πρόγραμμα θέτει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια. Στο πρόγραμμα μπορούσαν να συμμετέχουν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση εταιρείες που διέθεταν επιλέξιμο κωδικό (49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες Μετακόμισης).

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Ολοκληρώθηκε στις 23/01/2012 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση “Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων”.

Το Μέτρο 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται μέσω της δράσης και προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 150.000.000,00€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται μεταξύ 100.000€ και 10.000.000€. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει και το 65% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Εναλλακτικός Τουρισμός

Ολοκληρώθηκε στις 31/01/2012 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση “Εναλλακτικός Τουρισμός”.
Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» και προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 20.000.000,00€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται μεταξύ 15.000€ και 400.000€. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%.