Ανοιχτά και Επικείμενα Προγράμματα Επιδότησης

Μεγάλες ευκαιρίες επιδότησης παρέχονται σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της δέσμης προγραμμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η πλειοψηφία εκ των οποίων βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής μορφοποίησης (π.χ. Σύγχρονη Επιχείρηση, Στηρίζω 2009 κ.ά.). Μέσω των προγραμμάτων θα ωφεληθούν πολύ μικρές, μικρές, αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις ποικίλης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με ποσοστά επιδότησης που φθάνουν έως και το 60%.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας, η ενεργειακή εξοικονόμηση και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας αποτελούν ενδεικτικές κατευθύνσεις των νέων προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δράσεων ανάλογα με το είδος των επενδύσεων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Συγκεκριμένα:

 

  • Προώθηση Καινοτομίας, Έρευνας και Επιχειρηματικότητας: Υποβολή επενδυτικών σχεδίων από υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του “Δημιουργία, Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης”, “Κουπόνια καινοτομίας”, “Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα¨.
  • Βελτίωση των υποδομών για ικανοποίηση Ευρωπαϊκών προτύπων: Υποβολή επενδυτικών προτάσεων από υφιστάμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009»
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: Υποβολή επενδυτικών σχεδίων από υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του «Στηρίζω 2009».
  • Αξιοποίηση ΤΠΕ για την ψηφιακή ενίσχυση: Υποβολή επενδυτικών προτάσεων από ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα στο πλαίσιο του «Digi-Lodge».
  • Εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη πράσινων προϊόντων: Υποβολή επενδυτικών προτάσεων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των «Πράσινη Επιχείρηση» και «Πράσινες Υποδομές».
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, ενδυνάμωση της υπαίθρου: Υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των «Μετοικώ 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009».
  • Ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών στη παραγωγή/διάθεση προϊόντων: Υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των «Πρωτοτυπώ 2009» και «Εξελίσσομαι 2009» από πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Ενίσχυση Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από το ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκαν οι οδηγοί των προγραμμάτων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στα ανωτέρω προγράμματα.

Η νέα περίοδος υποβολής ξεκινά στις 15 Ιουνίου και συνεχίζεται μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2009. Τα προγράμματα επιδοτούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους (ανεξαρτήτως φύλου) από 18 έως 39 ετών και από γυναίκες από 18 έως 55 ετών.

Με ανώτερο ποσό επιχορηγούμενου προϋπολογισμού τις 200.000€ και με % επιδότησης 50%, οι προτεινόμενες προς επιδότηση επενδύσεις μπορεί να αφορούν ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων, προβολής και προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.α.

 

Έως τις 18.12.2009 η υποβολή προτάσεων στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Με ποσοστό επιχορήγησης που φτάνει το 65% και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που δύναται να ανέλθει έως και 300.000€, ανοίγουν μεγάλες ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας: μεταποίηση, τουρισμό, εμπόριο και υπηρεσίες, καθώς και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις, ενώ για πρώτη φορά επιχειρήσεις με μικτές δραστηριότητες θα μπορούν να καταθέτουν προτάσεις σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2009 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολών είναι η Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου. Οι δαπάνες της επενδυτικής πρότασης θεωρούνται επιλέξιμες από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος, ήτοι 25 Μαΐου 2009. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο 20% για όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της προκαταβολής, το ποσοστό της οποίας θα ανέρχεται στο 40% επί της δημόσιας δαπάνης.