ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενίσχυση ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Προκηρύχθηκε στις 14/1/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών, ύψους 456 εκ. ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ενισχύονται υφιστάμενες και νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Χρηματοδοτούνται δαπάνες για εξοπλισμό/ μηχανήματα, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, επαγγελματικά οχήματα, λογισμικό, προβολή – προώθηση, πιστοποιήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για τις νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται επίσης λειτουργικές δαπάνες.

Το ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 40% έως 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (25% για λειτουργικές δαπάνες), ανάλογα με την Περιφέρεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται για τη μεταποίηση από 30.000 έως 300.000 ευρώ, για τον τουρισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ και για το εμπόριο και τις υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Η υποβολή των προτάσεων είναι από 25/2/2013 μέχρι 25/4/2012.

Η Mentoring, με μακροχρόνια εμπειρία και υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο Πρόγραμμα κατά το παρελθόν, αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία και υποβολή του επενδυτικού σας σχεδίου, καθώς και την παρακολούθηση και διαχείρισή του, σε περίπτωση έγκρισης, μέχρι την ολοκλήρωση και οριστική αποπληρωμή του.

Για την «Ταυτότητα» του Προγράμματος, επιλέξτε εδώ 

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ, επιλέξτε εδώ

Για μια προκαταρκτική αξιολόγηση του σχεδίου σας, συμπληρώστε τη σχετική φόρμα εδώ και αποστείλετε με e-mail

 

ICT4Growth

Προκηρύχθηκε επισήμως το πολυαναμενόμενο Πρόγραμμα ICT 4 Growth. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 300.000€ έως και 5.000.000€ και μέχρι 20.000.000€ υπό ειδικές προϋποθέσεις. Το ποσοστό επιδότησης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία υλοποιείται η κάθε επένδυση.

Στις επιδοτούμενες ενέργειες περιλαμβάνεται η βιομηχανική έρευνα, το κόστος της ανάπτυξης εφαρμογών, ενώ υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν δαπάνες για την εμπορική διάθεση του προϊόντος (commercialization). Επιλέξιμες θεωρούνται και οι δαπάνες απασχόλησης του προσωπικού των εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα δημιουργηθούν από το πρόγραμμα δύναται να αφορούν:

  • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).

  • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνηλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).

  • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).

  • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).

  • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

  • Μεταφορές.

  • Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 120 εκ. ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 18/02/2013