Στόχος του επιδοτούμενου προγράμματος ήταν η προώθηση ανέργων, ηλικίας έως 35 ετών, στην απασχόληση, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή (αγροτικό) τομέα. O προϋπολογισμός της δράσης ανερχόταν στα 12.780.000 ευρώ και προβλεπόταν να ωφεληθούν 3.000 άνεργοι ηλικίας έως 35 ετών. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε:

  • συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας,

  • συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και

 

υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας.