Στόχος του προγράμματος είναι η είσοδος νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 174.900.000 ευρώ και αφορά 45.000 νέους.

Ωφελούμενοι θα είναι: 

  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ έως 29 ετών,
  • Ανεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.

Η δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης επιταγών – voucher για:

  • Κατάρτιση έως 100 ώρες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.

  • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε μηνών.
  • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.