Η Mentoring ΑΕ, ανέλαβε για λογαριασμό της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, την παροχή υπηρεσιών συγκρότησης επιτροπής εξωτερικών αξιολογητών και διενέργειας εξωτερικής αξιολόγησης της λειτουργίας της Δομής, στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Ε.Α.Π.», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013».

 Το υποέργο που ανέλαβε η Mentoring Α.Ε. άπτεται της παροχής των κάτωθι υπηρεσιών:

  • Σύσταση της επιτροπής (μητρώου) αξιολογητών
  • Καθορισμός του μεθοδολογικού πλαισίου διενέργειας της διαδικασίας της εξωτερικής αξιολόγησης
  • Αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ του ΕΑΠ
  • Παρουσίαση των ευρημάτων και διατύπωση προτάσεων προς τη Διοίκηση