Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Συμβούλου για την Αξιοποίηση Κονδυλίων της Ε.Ε.

 

 

 

Η MENTORING Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης σε οργανισμούς και φορείς του Δημόσιου τομέα, οι οποίοι καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Έχοντας εκπονήσει ένα μεγάλο αριθμό προτάσεων & μελετών για λογαριασμό Τελικών Δικαιούχων, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στην εφαρμογή και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος διαχείρισης έργου καθώς και στις απαιτούμενες διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου.                                

                                  Περισσότερα

 

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Παροχή Υπηρεσιών Βελτίωσης Διοικητικής Ικανότητας

 

 

 

 

H MENTORING Α.Ε. αξιοποιώντας την εμπειρία της ως Σύμβουλος Διαχείρισης στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και εφαρμογής απαιτητικών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) οργάνωσης και αναδιοργάνωσης διαδικασιών (BPR).

 

Περισσότερα

 

 

 

 

Εκπόνηση Εξειδικευμένων Μελετών

 

H MENTORING Α.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία, επίκαιρη τεχνογνωσία και την κατάλληλη μεθοδολογία για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ερευνών. Ακολουθεί υψηλά στάνταρτ και βρίσκεται σε διαρκή σύνδεση με εξειδικευμένους ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των μελετών της.

 

Περισσότερα

 

 

 

Σύνταξη Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων & Οικονομοτεχνικές Μελέτες Βιωσιμότητας

H MENTORING Α.Ε. αναλαμβάνει την σύνταξη και εκπόνηση εφαρμόσιμων Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων & Οικονομοτεχνικών Μελετών της Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Με στόχο την προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου των φορέων καθώς και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν, οι υπηρεσίες της MENTORING Α.Ε. καλύπτουν την κατάρτιση, παρακολούθηση και αποτίμηση του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του, καθώς και της τυχόν αναθεώρησης των στόχων του.

Περισσότερα