Προκηρύχθηκε στις 14/1/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων το Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών, ύψους 456 εκ. ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ενισχύονται υφιστάμενες και νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Χρηματοδοτούνται δαπάνες για εξοπλισμό/ μηχανήματα, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, επαγγελματικά οχήματα, λογισμικό, προβολή – προώθηση, πιστοποιήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για τις νέες/ υπό σύσταση επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται επίσης λειτουργικές δαπάνες.

Το ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 40% έως 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (25% για λειτουργικές δαπάνες), ανάλογα με την Περιφέρεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται για τη μεταποίηση από 30.000 έως 300.000 ευρώ, για τον τουρισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ και για το εμπόριο και τις υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 10/5/2013.

Η Mentoring, με μακροχρόνια εμπειρία και υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο Πρόγραμμα κατά το παρελθόν, αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία και υποβολή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και την παρακολούθηση και διαχείρισή τους, σε περίπτωση έγκρισης, μέχρι την ολοκλήρωση και οριστική αποπληρωμή τους.