Η ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, προσφέρει μια σειρά από σημαντικές ευκαιρίες για τους φορείς του δημόσιου τομέα και των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ) που επιδιώκουν να ενισχύσουν το έργο τους, αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Προκειμένου όλοι οι παραπάνω Φορείς να μπορέσουν να υλοποιήσουν επιτυχώς τα έργα που επιθυμούν με χρηματοδότηση 100% από το ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καλύψουν τόσο τις ουσιαστικές, όσο και τις τυπικές απαιτήσεις και ειδικότερα:

1.    Σχεδιασμός και Ωρίμανση Δράσεων

Ο έγκαιρος Σχεδιασμός και Ωρίμανση των Δράσεων του Φορέα μπορεί να αποφέρει σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα, εφόσον συνδυαστεί με την κατάλληλη γνώση και πληροφόρηση για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πολιτεία στα προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

2.    Κάλυψη απαιτήσεων Διοικητικής Ικανότητας  

Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η «Διαχειριστική Ικανότητα» όλων των φορέων που θα υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης (Τεχνικά Δελτία)  για την υλοποίηση έργων και δράσεων με 100% χρηματοδότηση.

Η «Διαχειριστική Ικανότητα» επιβεβαιώνει την Διοικητική,  Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική Ικανότητα ενός φορέα και αποτελεί μέρος του φακέλου κάθε αίτησης χρηματοδότησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία Mentoring στο τηλέφωνο 210-6800743