Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) και η Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ναυπάκτου «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΑΝ.ΝΑ) ανέθεσαν στην εταιρεία MENTORING Α.Ε την εκπόνηση των Επιχειρηματικών τους Σχεδίων, προκειμένου να συνεχίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους ως δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου 2007 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Σκοπός του νόμου είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Οργανισμών του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης. Ο νέος Κώδικας διαφοροποιεί σημαντικά το καθεστώς σύστασης, επιχειρησιακού προσανατολισμού, διοίκησης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

 

Ειδικότερα με τις διατάξεις  του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 252 παρ. 1 και 4), προσδιορίζονται  επακριβώς οι μορφές των επιχειρήσεων που οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν. Οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής:

 

Ø       Δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις

 

Ø       Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., οι οποίες περαιτέρω διακρίνονται σε:

 

·         Κοινές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ  (του ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει)

 

·         Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ

 

·         Δημοτικές ή κοινοτικές  ανώνυμες εταιρίες OTA (Μονομετοχικές)

 

Ø       Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.  ειδικού σκοπού

 

 

Για το λόγο αυτό η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) και η Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ναυπάκτου «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΑΝ.ΝΑ) ανέθεσαν στην εταιρεία MENTORING Α.Ε την εκπόνηση των Επιχειρηματικών τους Σχεδίων, προκειμένου να συνεχίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους ως δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.