Την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας-σκοπιμότητας για το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των θυρίδων νεανικής επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας» του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ανέλαβε η MENTORING ΑΕ.

Στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση ένταξης στο επιχειρηματικό περιβάλλον των νέων, σπουδαστών και αποφοίτων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, των προαναφερόμενων βαθμίδων εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το αντικείμενο της μελέτης συνίσταται στην αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων  συνέχισης, αναβάθμισης και επέκτασης της λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας Νέων.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ αποτελεί ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων & Δια Βίου Μάθησης. Σκοπός του είναι η τεχνολογική & επιστημονική υποστήριξη και η διαχείριση προγραμμάτων που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων & Δια Βίου Μάθησης και από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.