Ο Δήμος Μιδέας στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ανέθεσε στην εταιρεία Mentoring την υποστήριξη του Δήμου, για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος, για την δημοτική περίοδο 2007-2010. Σκοπός του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Μιδέας, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι κατευθυντήριοι άξονες του επιχειρησιακού προγράμματος είναι :

• Προώθηση της τοπικής Ανάπτυξης
• Η Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Μιδέας ως οργανισμού
• Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου με άλλους φορείς