Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση κονδυλίων της Ε.Ε.

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Παροχή Υπηρεσιών Βελτίωσης Διοικητικής Ικανότητας

Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών

Σύνταξη Αναπτυξιακών Σχεδίων & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων