Η Mentoring παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τη διοίκηση αναπτυξιακών έργων φορέων του Δημόσιου Τομέα. Η συνεργασία με την Mentoring εξασφαλίζει : Την αποτελεσματική μελέτη και το λειτουργικό σχεδιασμό Αναπτυξιακών Σχεδίων Τη βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Την παρακολούθηση και διοίκηση έργων Τη μελέτη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναδιοργάνωσης (BPR) Την παροχή υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας