Η Mentoring Α.Ε.ανέλαβε την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας των Φορέων Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων και Ιατρών και Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου.

Τα συστήματα που θα αναπτυχτούν από τη Mentoring Α.Ε.θα καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για τη Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ενώ θα αναλάβει τη συμπλήρωση και αντίστοιχη τεκμηρίωση του Τυποποιημένου Εντύπου της Αίτησης Βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας, για επιβεβαίωση τύπου Β και Γ. Στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου η Mentoring Α.Ε.θα επικαιροποιεί – αναθεωρεί – προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, ώστε να ανταποκρίνονται ανά πάσα στιγμή σε τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις βελτιστοποίησης των σχετικών διαδικασιών ή/ και επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων, σύμφωνα με πιθανές οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή τυχόν άλλους αρμόδιους Φορείς.