Η MENTORING A.E. ανέλαβε την ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, καθώς και την υποβολή της Αίτησης Βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας στην Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας που θα αναπτυχθεί από τη MENTORING A.E. θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για τη Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, ενώ θα αναλάβει και τη συμπλήρωση και την αντίστοιχη τεκμηρίωση του Τυποποιημένου Εντύπου της Αίτησης Βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας, για επιβεβαίωση τύπου Β και Γ. Στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, η MENTORING A.E. θα επικαιροποιεί – αναθεωρεί – προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, ώστε να ανταποκρίνονται ανά πάσα στιγμή σε τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις βελτιστοποίησης των σχετικών διαδικασιών ή/ και επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων, σύμφωνα με πιθανές οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή τυχόν άλλους αρμόδιους Φορείς.