Το εν λόγω έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 σε διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων των Ν.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με παράλληλη κάλυψη των κριτηρίων της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων της Δ’ προγραμματικής περιόδου και χρήση του προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» έχει σκοπό την παροχή Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προσαρμογή της οργανωτικής και λειτουργικής δομής των Ν.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία.

Τα συστήματα που θα αναπτυχθούν από τις εταιρείες MENTORING A.E. και ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. θα είναι βασισμένα στο Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με ταυτόχρονη κάλυψη των απαιτήσεων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για τη διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.