Ο Δήμος Κερκυραίων ανέθεσε στην ένωση εταιριών MENTORING A.E. – ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. την υλοποίηση έργου με τίτλο «Μελέτη Διαχειριστικής Επάρκειας και Πιστοποίησης Δήμου Κερκυραίων»

Η ένωση εταιρειών MENTORING A.E. και ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, έχει στελεχώσει την ομάδα Έργου με επιλεγμένα στελέχη και συνεργάτες, που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και επαγγελματική επάρκεια, με σκοπό να παράσχουν Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την προσαρμογή της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του Δήμου Κερκυραίων στα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, καθώς και τη δημιουργία των αναγκαίων εργαλείων για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου του ως δυνητικού Τελικού Δικαιούχου την περίοδο 2007 – 2013.