Ο Δήμος Καλλονής ανέθεσε στην ένωση εταιρειών MENTORING A.E. – ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. την υλοποίηση έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος ISO 9001: 2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του Ελληνικού Προτύπου / Τεχνικής Προδιαγραφής Διαχείρισης Έργων για την Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013» . 

Η ένωση εταιρειών MENTORING A.E.-ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, έχει στελεχώσει την ομάδα Έργου με επιλεγμένα στελέχη και συνεργάτες που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και επαγγελματική επάρκεια, με σκοπό να παράσχουν Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την προσαρμογή της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του Δήμου Καλλονής στα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, καθώς και τη δημιουργία των αναγκαίων εργαλείων για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου του ως δυνητικού Τελικού Δικαιούχου την περίοδο 2007 – 2013.