Στο πλαίσιο του ΠΑΒΕΤ 2005 και σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΤΙΣ ΝΕΤ ΕΠΕ και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, η MENTORING AE ανέπτυξε ευφυές σύστημα (intelligent system) το οποίο αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο νέες επενδυτικές ευκαιρίες με τη χρήση ενός γενικευμένου μοντέλου λήψης αποφάσεων. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει θεωρίες και εργαλεία από τα επιστημονικά πεδία της τεχνητής νοημοσύνης και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Παρέχει υπηρεσίες:

 Προς τους επιχειρηματίες:

* Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
* Επισήμανση των δυνατών και αδύνατων σημείων
* Σύγκριση με άλλα επιχειρηματικά πλάνα
* Υπόδειξη χρηματοδοτικής πηγής ανάλογα με τα απαιτούμενα κεφάλαια

 Προς τους επενδυτές (ιδιώτες επενδυτές και εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου):

* Αναλυτική αξιολόγηση του επενδυτικού πλάνου που έχουν στην κατοχή τους
* Αποτίμηση στην παρούσα αξία (NPV)
* Συγκριτική ανάλυση αγοράς / κλάδο και γεωγραφική περιοχή
* Συγκριτική ανάλυση ανταγωνισμού / κλάδο και γεωγραφική περιοχή
* Πίνακας SWOT (με δεδομένα και από άλλα επιχειρηματικά σχέδια)
* Επιπλέον, θα παρέχεται ο υπολογισμός του ρίσκου της επένδυσης