Η ΜΕΝΤΟRING A.E. ανέλαβε υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης του έργου “ΙNNOVATIVE SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT NETWORK (ISEDE NET)” που υλοποιείται στην Ελλάδα από τον ΕΟΜΜΕΧ. Στόχος του ISEDE-NET που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Νοτιοανατολικό Ευρωπαϊκό χώρο, συμβάλλοντας στην κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Οι υπηρεσίες συμβούλου που παρέχει η ΜΕΝΤΟRING A.E. στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε, ως εταίρου στη σύμπραξη που υλοποιεί το  ISEDE NET, εξασφαλίζουν την ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, την αποδοτική διαχείριση των τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του και την ομαλή συνεργασία με το Συντονιστή εταίρο, τους Οργανισμούς και τις Αρχές διαχείρισης του Προγράμματος SOUTH EAST EUROPE. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχει η MENTORING A.E.αφορούν:

-Τεχνική υποστήριξη για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου
-Οικονομική διαχείριση, χρηματοοικονομική παρακολούθηση του έργου και παραγωγή των  
απαιτούμενων εκθέσεων προόδου
-Παρακολούθηση των διαδικασιών και του χρονοδιαγράμματος, υποστήριξη για την παραλαβή των παραδοτέων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγκεκριμένου προγράμματος.
-Παρακολούθηση και διαχείριση του έργου μέσω του συστήματος διαχείρισης του SOUTH EAST EUROPE
-Υποστήριξη για τη διοργάνωση διακρατικών συναντήσεων και εκδηλώσεων
-Τεχνικό-διοικητική και οργανωτική υποστήριξη του έργου