Με τη έλευση του 2008 το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας προχώρησε στη διαδικασία προετοιμασίας για απόκτηση συστήματος ποιότητας με τη συνεργασία της MENTORING AE. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο υπάρχον σχέδιο του Προτύπου Εγχειριδίου Απαιτήσεων που έχει εκδοθεί από την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το Σύστημα θα αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000.