Ο Δήμος Αμαλιάδας, ανέθεσε στην εταιρεία MENTORING AE την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία καθώς και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για την δημοτική περίοδο 2007-2010.

 

 

 

Ο Δήμος Αμαλιάδας, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που δημιουργούνται με την έλευση της νέας προγραμματικής περιόδου, αποφάσισε να προχωρήσει στο έργο παροχής Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Διαχειριστικής Επάρκειας, για την υλοποίηση Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Το έργο αυτό το εμπιστεύτηκε στην MENTORING AE η οποία ανέλαβε την προσαρμογή της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του Δήμου Αμαλιάδας στα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και τη δημιουργία των αναγκαίων εργαλείων για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου της ως δυνητικού Τελικού Δικαιούχου την περίοδο 2007-2013.

Επίσης στα πλαίσια της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο Δήμος Αμαλιάδας, ανέθεσε στην εταιρεία Mentoring την υποστήριξη του Δήμου, για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος, για την δημοτική περίοδο 2007-2010. Σκοπός του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Αμαλιάδας, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι κατευθυντήριοι άξονες του επιχειρησιακού προγράμματος είναι :

• Προώθηση της τοπικής Ανάπτυξης
• Η Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Αμαλιάδας ως οργανισμού
• Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου με άλλους φορείς