Στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, των οδηγών εφαρμογής του και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432. Το πρότυπο αναφέρεται στη διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα, κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Η έκδοση του προτύπου ορίζει ως ημερομηνία λήξης ισχύος των εγγράφων επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας που εκδόθηκαν κατά τη μεταβατική περίοδο την 30η/09/2010. Πλέον, όλοι οι Φορείς που προτίθενται να υλοποιήσουν Πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), θα πρέπει, μέχρι αυτή την ημερομηνία, να έχουν πιστοποιηθεί κατά το Ελληνικό πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας. Επιπλέον, υποχρεούνται να τηρούν το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας καθ’ όλη την 4η Προγραμματική Περίοδο και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτήρηση και επαναπιστοποίηση τους.

Η MENTORING A.E., έχοντας πιστοποιήσει 37 Φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σε 11 Αρχές Διαχείρισης, κατά τη μεταβατική περίοδο, έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορεί να υποστηρίξει επιτυχώς Φορείς κατά τη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο 1429:2008.