Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) / ΕΣΠΑ 2014 - 2020

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»


Η Ταυτότητα του Προγράμματος

Η δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αναφέρεται στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επισημαίνεται ότι ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος, ο οποίος αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και του οποίου δεν γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ως κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης  κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων:
Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
 2. συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων

Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού).

Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (πχ συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα).

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, αθροιστικά, είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι):

 1. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 2. Να διαθέτουν κάρτα ανεργίας (ΟΑΕΔ) σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.
 3. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 4. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα
 5. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου.
 6. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
 7. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 8. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 9. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης
 10. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ*, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης και να τους διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
 11. Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ*, καθ' όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.

Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι):

 1. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 3. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.
 4. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου.
 5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας  και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης.
 6. Να δραστηριοποιούνται κατά την υποβολή της αίτησης επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους και  ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 8. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
 9. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
 10. Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.

Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες:
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε , καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
 2. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια
 3. Θα πρέπει υπάρχει συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου) /δραστηριοτήτων.
 4. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα νια τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 5. Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
 6. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι οι εξής (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά*):

 • Κατασκευές από ξύλο
 • Εκτυπώσεις και υπηρεσίες αναπαραγωγής
 • Κατασκευή μεταλλικών και μη μεταλλικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες
 • Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
 • Κατασκευή επίπλων
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού
 • Επεξεργασία απορριμμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
 • Κατασκευές κτιρίων, έργα πολιτικού μηχανικού και άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες
 • Διακίνηση φορτίων
 • Έκδοση λογισμικού
 • Παραγωγή ταινιών και σχετικές δραστηριότητες, ηχογραφήσεις
 • Πληροφορική και σχετικές δραστηριότητες
 • Επεξεργασία δεδομένων και σχετικές δραστηριότητες
 • Μεσιτικά γραφεία
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών
 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • Υπηρεσίες σχεδίου και φωτογραφίας
 • Κτηνίατροι
 • Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού
 • Ταξιδιωτικά γραφεία και συναφείς δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες καθαρισμού
 • Διοργάνωση σεμιναρίων και εκθέσεων
 • Εκπαίδευση
 • Ιατρικά επαγγέλματα
 • Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας
 • Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Επισκευές συσκευών και συναφείς δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες ζώων συντροφιάς
 • Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
0 προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους (1ος κύκλος Α'ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 65% και 2ος κύκλος Β'ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 35% του προϋπολογισμού της δράσης).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ:
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :

ScreenHunter 843 Feb. 25 16.38

Διευκρινήσεις:

 • Στα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες.
 • Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 8 (Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
 • Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση  του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου , δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 €
 • Το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής εταιρικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της  προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000,00 €. Σημειώνεται ότι η δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί.
 • Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τις θέσεις εργασίας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στο έντυπο υποβολής π.χ. προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ απασχολεί ένα (1) άτομο. Εφόσον κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου διαπιστωθεί υπερβάλλων εξοπλισμός σε σχέση με τη δυναμικότητα της επιχείρησης τότε θα περικόπτεται.
 • Επεμβάσεις επί ακινήτων σε οποιαδήποτε μορφή
 • Μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός αυτών
 • Αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος Π/Υ) :
•    5.000,00 - 25.000,00 για μεμονωμένες αιτήσεις
•    5.000,00 - 40.000,00 για τη συνεργασία δύο δικαιούχων
•    5.000,00 - 50.000,00 για τη συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ:
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Αναμένεται η προκήρυξη του Β’ κύκλου.