Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

 

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) / ΕΣΠΑ 2014 - 2020

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»


Η Ταυτότητα του Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις , που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

 

Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση η οποία έως την 31/12/2015 έχει κλείσει δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
Νέες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε), ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,

 • η προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • η πιστοποίηση συστημάτων και η τυποποίηση
 • η προβολή και προώθηση
 • η αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας
 • η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση
 • το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 50%, μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αναμένεται η προκήρυξη του Β’ κύκλου

 

 

 


* Ορισμός ΜΜΕ

(i) Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
(ii). Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ