Η Mentoring ΑΕ, ανέλαβε για λογαριασμό της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, την παροχή υπηρεσιών συγκρότησης επιτροπής εξωτερικών αξιολογητών και διενέργειας εξωτερικής αξιολόγησης της λειτουργίας της Δομής, στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Ε.Α.Π.», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013».

Περισσότερα...

Η Mentoring ΑΕ, ως εταίρος Στρατηγικής Σύμπραξης στον τομέα της νεολαίας, συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Training for young entrepreneurs and workers on promoting accessibility in the Tourism Sector» και διακριτικό τίτλο «TA4All», στο πλαίσιο του 3ου κύκλου υποβολών του προγράμματος Erasmus +.

Περισσότερα...

Η MENTORING A.E., έχοντας 12ετή εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ανέλαβε την υποστήριξη της εταιρείας INTEROPTICS Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011.

Περισσότερα...

H Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε) και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε) την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και προκαταρκτικής αξιολόγησης της βιωσιμότητας, σύστασης του Διεθνούς Κέντρου προκεχωρημένων Ελληνικών Σπουδών.

Περισσότερα...