Στις 30 Οκτωβρίου 2013 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», και πιο συγκεκριμένα εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 €.
 

Περισσότερα...

Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό της ΔΑΕΜ Α.Ε., την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών των προς ψηφιοποίηση / τεκμηρίωση αρχείων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, καθώς και των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου. Το έργο θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση σε σχετική πρόσκληση του Ε.Φ.Δ. "Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε."

Περισσότερα...

Η MENTORING A.E. ανέλαβε την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με Ίδια Μέσα, με τίτλο «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδομένων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες», η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Περισσότερα...

Το σχεδιασμό εννέα (9) επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικής αξίας 640.000€, ανέλαβε η MENTORINGAE, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης– Τουρισμού– Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Περισσότερα...

Η MENTORING AE ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική υποστήριξη του Ομίλου Travel Plan (EUROSTAR ATEBE) στον καθορισμό των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλει για χρηματοδότηση κατά την τριετία 2013 – 2015, την κατάρτιση των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, την επιλογή των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντονισμού και υποστήριξης τόσο των στελεχών της εταιρείας, όσο και τρίτων.

Περισσότερα...

Την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008 στην China Shipping (Greece) Agency Ltd. ανέλαβε η MENTORING A.E. Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στις δραστηριότητες της εταιρείας, που σχετίζονται με το σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης.

Περισσότερα...

Η Mentoring ανέλαβε το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και Γενικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης», το οποίο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για την ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής και οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Νοσοκομείου. Σκοπός είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και της διαδικασίας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες.

Περισσότερα...

Η Mentoring ανέλαβε το έργο "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ελευσίνας", το οποίο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για την ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής και οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Δήμου. Σκοπός είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και της διαδικασίας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους Δημότες.

Περισσότερα...

Η Mentoring A.E. επιλέχθηκε, κατόπιν Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανάδοχος του έργου «Η Ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα βιωματικής μάθησης», ως μέλος Ένωσης με τις εταιρείες Printec Α.Ε. και Eurostar Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Περισσότερα...