Εξωτερική Αξιολόγηση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Η Mentoring ΑΕ, ανέλαβε για λογαριασμό της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, την παροχή υπηρεσιών συγκρότησης επιτροπής εξωτερικών αξιολογητών και διενέργειας εξωτερικής αξιολόγησης της λειτουργίας της Δομής, στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Ε.Α.Π.», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013».

 Το υποέργο που ανέλαβε η Mentoring Α.Ε. άπτεται της παροχής των κάτωθι υπηρεσιών: