Υλοποίηση έργου στον Δήμο Ελευσίνας-ΕΣΠΑ

Η MENTORING A.E. ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με τίτλο «Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 : 2000» στα πλαίσια της 4ης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013)