Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση κονδυλίων της Ε.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ και του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, η MENTORING Α.Ε. υλοποίησε έργα που συμβάλουν στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας. Βασικό αντικείμενο των μελετητικών έργων που η υλοποίησε η εταιρία, ήταν η μελέτη ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων δικτυακών πυλών (portals) μέσω των οποίων πραγματοποιείται η έκδοση πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, την ανάπτυξη εφαρμογών για την ψηφιοποίηση εγγράφων δημοτικών τεχνικών υπηρεσιών (πολεοδομίας) καθώς και εφαρμογών εξοικονόμησης φυσικών πόρων. Η MENTORING Α.Ε. έχει εκπονήσει σειρά αντίστοιχων μελετών με αντικείμενο την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναγκών και απαιτήσεων του έργου καθώς και μελέτες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, για δημόσιους φορείς όπως: Δήμος Αθηναίων, Νομαρχία Ηλείας, Νομαρχία Λακωνίας, Νομαρχία Πρέβεζας, Νομαρχία Έβρου, Δήμος Βόλου, Δήμος Δάφνης, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Πετρούπολης, Δήμος Παξών κ.α.

Περισσότερα...

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Παροχή Υπηρεσιών Βελτίωσης Διοικητικής Ικανότητας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η MENTORING Α.Ε. αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρίας της χώρας στην εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. Τα ΣΔΠ που αναπτύσσει και εφαρμόζει η εταιρεία, πληρούν τόσο τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, όσο και της Πολιτείας για τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΣΠΑ.

Η MENTORING Α.Ε. έχει ολοκληρώσει πλήθος σχετικών έργων, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς από ανεξάρτητους Φορείς, σε μια σειρά από οργανισμούς όπως ενδεικτικά η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δ. Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και δεκάδες φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Περισσότερα...

Εκπόνηση Εξειδικευμένων Μελετών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης, Ανάλυσης Απαιτήσεων και Εξειδίκευσης Προδιαγραφών για τον Εκσυγχρονισμό 14 Μεθοριακών Τελωνείων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IIIA, η MENTORING Α.Ε. υλοποίησε, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών / Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυσης απαιτήσεων και εξειδίκευσης προδιαγραφών για τον εκσυγχρονισμό 14 μεθοριακών Τελωνείων».
Το Πρόγραμμα αφορούσε την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 14 Τελωνείων κατά μήκος της ελληνικής μεθορίου με την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη FYROM.

Η Ομάδα Έργου που συστήθηκε για την υλοποίηση του έργου, στελεχώθηκε από προσωπικό με ευρεία εμπειρία και ειδίκευση στα Ευρωπαϊκά θέματα, στη διαχείριση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων καθώς και από εμπειρογνώμονες με σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών και ασφάλειας. Ο συνδυασμός αυτών των δεξιοτήτων επέτρεψε την σφαιρική θεώρηση του έργου, τόσο υπό το πρίσμα των κοινοτικών συστάσεων και κατευθύνσεων όσο και των ιδιαιτεροτήτων του τελωνειακού αντικειμένου.

Η υλοποίηση του έργου εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις:

  1. Στην καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
  2. Στην ανάλυση των αναγκών και των απαιτήσεων
  3. Στον προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου κάλυψης των αναγκών, βάσει των απαιτήσεων

Παράλληλα ως Τεχνικός Σύμβουλος η MENTORING Α.Ε. παρείχε υπηρεσίες σύνταξης των Τεχνικών Δελτίων Έργου, συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν επιτυχώς.

Περισσότερα...

Σύνταξη Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων & Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων (ΕΠΔ) θεσπίστηκαν ως υποχρέωση των ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρα 203 – 207), στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ΕΠΔ συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ελέγχονται άμεσα από το Δήμο κλπ.

Η MENTORING Α.Ε. υλοποιεί Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Πολιτείας, αλλά παράλληλα αποτελούν και εργαλείο σχεδιασμού, ωρίμανσης, χρηματοδότησης και αποτελεσματικής υλοποίησης έργων και δράσεων με πολυετή ορίζοντα.

Η MENTORING Α.Ε. έχει υποστηρίξει την εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε φορείς όπως ο Δήμος Άργους, ο Δήμος Λευκάδας, ο Δήμος Αμαλιάδας κ.α.

Περισσότερα...